Długoterminowa prognoza Airbusa na rynku polskim

 


Jerzy Liwiński


 

 

 

Długoterminowa prognoza Airbusa

 

na rynku polskim

 

 

 

Airbus prognozuje, że w ciągu najbliższych dwudziestu lat liczba samolotów komunikacyjnych, konieczna do obsłużenia ruchu pasażerskiego w Polsce, zwiększysię trzykrotnie z obecnego poziomu 67 samolotów do 198 w 2028 r. Linie lotnicze zakupią 166 nowych samolotów (o wartości 13 miliardów dolarów),w tym: 148 wąskokadłubowych i 18 szerokokadłubowych. Głównymi czynnikaminapędzającymi popyt będzie wzrost ruchu lotniczego i rozwój siatki połączeń,ekspansja niskokosztowych linii lotniczych, a także konieczność wymiany starszychtypów samolotów na bardziej nowoczesne, ekonomiczne i ekologiczne.


 
 


Europejski producent samolotów Airbus opublikował kolejną edycję długoterminowejprognozy rynku transportulotniczego, obejmującej lata 2009–2028.Opracowanie nosi nazwę GMF 2009(„Global Market Forecast 2009” – „PrognozaRynku Światowego 2009”) i szacuje wielkośćruchu lotniczego w poszczególnychregionach świata oraz rozwój ilościowy flotysamolotów komunikacyjnych, o pojemnościpowyżej 100 miejsc na pokładzie.Przygotowanie kolejnej edycji prognozybyło poprzedzone analizą ruchu lotniczego na 300 najbardziej obciążonych trasach,a także zmian ilościowych floty, będącejw wyposażeniu 750 przewoźników pasażerskichi 190 towarowych. Prezentacjaświatowej prognozy GMF 2009 odbyła się 17 września 2009 r. w Londynie, a kilka miesięcypóźniej – 2 grudnia 2009 r., w Warszawiedla rynku polskiego. Długoterminową prognozę rynku lotniczegoprzygotowuje też Boeing, a jej ostatniaedycja „Current Market Outlook 2009”(„Aktualne Perspektywy Rynku 2009”) zostałaopublikowana w czerwcu 2009 r. Mimo istniejącego na świecie spowolnieniagospodarczego, prognozowane wielkościruchu lotniczego i zakupy samolotów przedstawionew obu prognozach są w zasadziezbieżne i różnią się one tylko w niektórychobszarach. Airbus faworyzuje bardzo dużesamoloty klasy VLA (Very Large Aircraft),a Boeing przewiduje większy popyt na trochęmniejsze szerokokadłubowce (Boeing787 Dreamliner).

Prognoza dla świata
Według komentarza do globalnej prognozyprzedstawionej przez dyrektoraoperacyjnego Airbusa ds. klientów, JohnaLeahy’ego: Transport lotniczy to branża rozwojowai istotny składnik gospodarki światowej.Technologia i innowacje to kluczowyelement wydajnego ekologicznie lotnictwa,a Airbus jest liderem w obu tych dziedzinach.Analitycy rynku transportu lotniczegoAirbusa przewidują, że w latach 2009––2028 średnioroczny wzrost gospodarczyna świecie, wynoszący około 3%, będzie generować roczny przyrost pracy przewozowej pasażerów – 4,7% i ładunków – 5,2%. Wykonana globalna praca przewozowa pasażerów wzrośnie z 4,58 biliona pasażerokilometrów – pkm do 11,58 bln pkm (w 2028 r.). Największy ruch pasażerski będzie się odbywał na liniach wewnętrznych USA (12,2% światowego ruchu), ChRL i Europy Zachodniej oraz na trasach z Europy do USA. Wykonana praca przewozowa ładunków wzrośnie z obecnych 170 mld tonokilometrów do 470 mld tkm. Największy ruch towarowy będzie realizowany na trasach: Chiny–Ameryka Północna (15,4% światowego ruchu) oraz Chiny- Europa Zachodnia. Głównymi czynnikami napędzającymi zapotrzebowanie będą gospodarki wschodzące, wzrost ruchu lotniczego i rozwój siatki połączeń, ekspansja niskokosztowych linii lotniczych, rosnąca ilość megamiast, a także konieczność wymiany samolotów starszych typów na bardziej nowoczesne, ekonomiczne i ekologiczne. Prawie trzykrotny wzrost wykonanej pracy przewozowej pasażerów będzie wymagać podwojenia floty z jednoczesnymzwiększeniem liczby miejsc na pokładzie. Liczba samolotów pasażerskich (o liczbie powyżej 100 miejsc na pokładzie) wzrośnie z obecnych 14 016 do 28 111 sztuk w 2028 r. Uwzględniając jednak konieczność wymiany 7147 samolotów starszych typów, prognozowane zakupy wyniosą 24 097 sztuk. Najwięcej samolotów pasażerskich zakupią linie lotnicze w USA – 5096 sztuk (za 450,3 mld dolarów), ChRL – 3272 (439,5 mld dolarów), Wielkiej Brytanii – 1229 (154,0 mld dolarów), Niemczech – 1175 (141,4 mlddolarów) i Indiach – 1093 (141,5 mld dolarów).

 

Pełna wersja artykułu w magazynie Lotnictwo 1/2010

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter