Organizacja i podległość polskiego lotnictwa morskiego

 


Andrzej Olejko


 

 

 

Organizacja i podległość polskiego lotnictwa

 

morskiego w latach 1919-1939

 

(cz. 2)Wraz z napływem nowego sprzętu latającego działalność jednostki zaczęła w końcu lat 20. nabierać tempa. W latach 1926-1927 w MDLot. przeprowadzono kombinowane ćwiczenia z okrętami MW. Dostawy nowych wodnosamolotów sprawiły, że zaistniała konieczność utworzenia kilku nowych pododdziałów z zadaniem szkolenia personelu i zintensyfikowania współpracy z MW, zaś dniem 27 lipca 1929 roku przeniesiono na Polesie celem współdziałania z Flotyllą Pińską MW Pluton Wodnopłatowców Rzecznych (PWR). 

 


Sprowadzony z Francji sprzęt był niejednolity pod względem konstrukcji i walorów technicznych, lecz pozwalał na w miarę jednorodne szkolenie taktyczne załóg lotniczych oraz naziemnego personelu technicznego, a tym samym na sprawniejsze funkcjonowanie jednostki. By sprostać tym wymaganiom, przeprowadzono reorganizację MDLot. i w 1926 roku utworzono: I Eskadrę Morską Obserwacyjną (EMO, bliskiego wywiadu, d-ca kpt. pil. Władysław Misiński) oraz II Eskadrę Morską Niszczycielską (EMN, dalekiego wywiadu, d-ca kpt. pil. Bolesław Filanowicz). Szkoleniem personelu latającego od lat 20. zajmowała się Sekcja Ćwiczeń (SĆw.), którą od 1927 roku dowodził por. obs. Kazimierz Żuchowicz (wg wspomnień por. pil. Adolfa Stempkowskiego w MDLot. szkoleniem zajmowała się Morska Eskadra Szkolna [MES] dowodzona przez por. obs. Kazimierza Żuchowicza; po raz pierwszy nazwa Eskadra Szkolna pojawia się w rozkazie dowódcy MDLot. z 22 I 1930 r.). Na przełomie lat 1928/29 zmienione zostało nazewnictwo, które odtąd obowiązywało do 1930 roku – nowe nazwy brzmiały: Morska Eskadra Wielosilnikowa (MEW), Morska Eskadra Obserwacyjna (MEO) oraz ES (nazwy te są podane w oparciu o dokumenty archiwalne z lat 1928-30). Oprócz eskadr w składzie MDLot. w tym okresie figuro wały: SĆw., Morski Park Lotniczy (MPL), Drużyna Dowódcy (DD), Oddział Portowy (OP), Sekcja Radiolotnicza (SR) i Sekcja Foto (SF). Według stanu z 15 września 1929 roku w MDLot. znajdowały się: DD, MEO wraz z przeniesionym z jej składu 27 lipca 1929 do Pińska wspomnianym już Plutonem Wodnopłatowców Rzecznych (PWR, późniejsza jego nazwa – Rzeczny Pluton Lotniczy [RPL], podległy pod względem wyposażenia w sprzęt latający oraz zaopatrzenia lotniczego macierzystemu MDLot.), SĆw., Eskadra Myśliwska (EM – tylko w planie mobilizacyjnym, MOB), MPL, SR i SF oraz OP i Posterunek Meteorologiczny Rozewie4. W rozkazie dziennym dowódcy MDLot. z 22 stycznia 1930 roku po kolejnej zmianie nazewnictwie eskadr są wymienione: I EL Wiking, II EL Rugia, OP, Stacja Meteorologiczna (SM), Kwatermistrzostwo i ES.
 
 
Pełna wersja artykułu w magazynie MSiO 12/2010

Wróć

Koszyk
Facebook
Twitter