OBR CTM S.A. I jego rola w systemie obronnym państwa


HUBERT JANDO


 

 

 

 

„Budujemy bezpieczeństwo od morza”

 

 

– OBR CTM S.A. i jego rola w systemie obronnym państwa

 

 

 

Północna granica naszego państwa stanowi zróżnicowane środowisko operacyjne – morze, ląd i powietrze. Mamy tu do czynienia ze skomplikowanymi warunkami hydrograficznymi i koniecznością współdziałania wielu służb oraz formacji. Ponadto groźba wystąpienia różnorodnych zagrożeń, w tym również o charakterze asymetrycznym, wymaga sprawnego współdziałania międzynarodowego w ramach Unii Europejskiej i NATO.

 

 

Marynarka Wojenna, Straż Graniczna, Urzędy Morskie, Służba Celna, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa oraz inne organizacje, codziennie współdziałając, wypełniają swoje zadania, aby zagwarantować zarówno bezpieczeństwo naszego państwa, jak i UE na tym obszarze. Realizacja zadań o tak dużym stopniu skomplikowania wymusza potrzebę dysponowania specyficznymi rozwiązaniami systemowymi. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A dostarcza je od ponad trzech dekad Marynarce Wojennej i pozostałym, wspomnianym wyżej, służbom. OBR CTM S.A. z siedzibą w Gdyni, realizując zadania w zakresie swoich kompetencji, odgrywa rolę narodowego integratora i dostawcy elementów systemu bezpieczeństwa morskiego, składających się na system bezpieczeństwa państwa. Znajduje to pełne odzwierciedlenie w misji sformułowanej w strategii spółki, wyrażonej w słowach: „Budujemy bezpieczeństwo od morza”.

Hasło to umiejscawia potencjał Ośrodka w procesie tworzenia i rozwoju systemów służących przeciwdziałaniu podstawowym zagrożeniom bezpieczeństwa, wynikającym z celowego naruszania interesów państwa polskiego na obszarach morskich. Trzeba też pamiętać, że ochrona granic kraju zyskała dodatkowy, szczególnie istotny wymiar, w momencie, gdy pas wód terytorialnych, jak i wschodnie granice Polski, stały się równocześnie strategicznym odcinkiem granicy Unii Europejskiej oraz NATO.

Na przestrzeni 30 lat CTM zgromadził unikalne kompetencje i stworzył zaplecze badawczo-techniczne do realizacji zadań z obszaru wojskowej oraz cywilnej techniki morskiej w pełnym cyklu rozwojowym. Prowadzone w Ośrodku, w trybie ciągłym badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe oraz produkcja małoseryjna wpisują się całkowicie w obszar Obronności i Bezpieczeństwa Państwa, i realizowane są na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej oraz innych resortów, z dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na naukę. Część projektów prowadzona jest także w ramach programów Europejskiej Agencji Obrony (EDA) i NATO. Ważną rolę Ośrodek odgrywa także jako dostawca systemów wykorzystywanych w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa morskiego występującym w postaci działań asymetrycznych, zagrożeniom wynikającym z działań w trudnych warunkach środowiskowych, wspomaganiu działań z zakresu poszukiwania i ratowania SAR (Search and Rescue) oraz zwalczania broni minowej – ciągle jeszcze odnajdywanej na dnie Morza Bałtyckiego, a będącej pozostałością po I i II wojnie światowej.

Systemowe rozumienie, kompleksowe podejście, poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania, w połączeniu z satysfakcją płynącą z kolejnych skutecznie wdrażanych komponentów, dały efekt, który obrazuje publikowany obok schemat. Uwidoczniono na nim najważniejsze elementy działającego, polskiego, zintegrowanego systemu bezpieczeństwa morskiego państwa. Ten uproszczony rysunek systemu dobrze odzwierciedla złożoność wysiłku i pracy, włożonych tej pory przez wszystkich projektantów i wykonawców w celu jego integracji, efektywnego uruchomienia oraz utrzymania w sprawności.

 

OBSZARY KOMPETENCJI
Od wielu lat kluczowymi obszarami działalności Ośrodka są: systemy obserwacji, dowodzenia i kierowania, w tym kierowania uzbrojeniem; szeroko rozumiane systemy uzbrojenia broni podwodnej; systemy ochrony portów, baz morskich i krytycznej infrastruktury morskiej; systemy łączności radiowej i wymiany danych; badania i certyfikacja wyrobów, w tym również w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa.

W ramach obszaru systemów dowodzenia i kierowania CTM prowadzi prace rozwojowo-wdrożeniowe w zakresie: doskonalenia, implementacji i opracowywania nowych algorytmów wspomagania dowodzenia, zarządzania walką, planowania misji, ze szczególnym uwzględnieniem nowych kierunków rozwoju działań sieciocentrycznych, a także efektywnego wykorzystania uzbrojenia i sprzętu będącego w wyposażeniu wojsk. Wykorzystywane są tu najnowsze technologie z zakresu wymiany informacji oraz technologie zapewniające interoperacyjność opracowywanych systemów z rozwiązaniami państw sojuszniczych. W szczególności, są to technologie fuzji danych i fuzji informacji, umożliwiające wypracowanie rozpoznanego obrazu sytuacji taktycznej, jak najbardziej zbliżonego do rzeczywistego obrazu sytuacji na polu walki, a także oparte na architekturze zorientowanej usługowo (SOA), przeznaczonej do budowy złożonych rozwiązań wielosystemowych (tzw. systemy systemów).

 

Pełna wersja artykułu w magazynie NTW 9/2014

Wróć

Koszyk
Facebook
Twitter