Kontynuacja czy nowość ? Projekt Planu Modernizacji Technicznej

Kontynuacja czy nowość ? Projekt Planu Modernizacji Technicznej

Tomasz Dmitruk

 

W dniu 25 kwietnia br. Minister ON Antoni Macierewicz na odprawie rozliczeniowo-zadaniowej z kierowniczą kadrą resortu obrony narodowej wskazał pięć priorytetowych obszarów rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2017-2019. Zostały one ujęte w decyzji nr 205/MON z dnia 24 czerwca 2016, na mocy której został powołany zespół, który zobowiązany był do opracowania i przedstawienia Ministrowi ON projektu Planu Modernizacji Technicznej SZ RP w latach 2017-2022, ze szczególnym uwzględnieniem lat 2017-2019. Dokument ten zgodnie z założeniem do dnia 15  września „trafić miał na biurko” szefa MON, jednak do połowy października ciągle nic nie wiadomo o jego akceptacji.

Podstawy planistyczne z lat 2012-2013

Kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP oraz źródła i wydatki na finansowanie Sił Zbrojnych określa ustawa z dnia 25 maja 2001 roku „o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. Na podstawie Art.4 tej ustawy w 2012 roku został przyjęty „Program rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2013-2022” (nazywany dalej Programem Rozwoju), którego horyzont planistyczny dostosowany jest do cyklu planowania obronnego NATO. Jest to 10-letni program kroczący, a kolejne jego 10-letnie edycje opracowywane są co 4 lata.

Jednym z planów pochodnych do Programu Rozwoju (a także uwzględniającym zapisy „Programów operacyjnych. Edycja 2012”), jest „Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2013-2022” (nazywany dalej PMT) zatwierdzony w dniu 11 grudnia 2012 roku. Zgodnie z jego założeniami, na wydatki obronne w latach 2013-2016 zaplanowano ok. 135,5 mld PLN, w tym na wydatki związane z modernizacją techniczną zamierzano przeznaczyć  blisko 37,8 mld PLN (czyli 27,8% całości budżetu). W kolejnych latach, 2017-2022, na wydatki obronne planowano wydać 273,2 mld PLN, z kwotą 102,1 mld PLN na modernizację techniczną, co miało dać niemal 10% wzrost wydatków na nowoczesną technikę i bardzo wysoki wskaźnik 37,3% dla całego budżetu. Łącznie w latach 2013-2022 na modernizację techniczną planowano wydatkować kwotę 139,9 mld PLN.

W celu zapewnienie elastycznego finansowania PMT w dniu 17 września 2013 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 164 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w ramach programów operacyjnych” (nazywanego dalej Programem Wieloletnim). Wydatki na realizację tego programu zaplanowano w horyzoncie 9 lat, począwszy od 2014 roku – drugiego roku realizacji Programu Rozwoju, do 2022 roku – czyli ostatniego roku wykonania Programu Rozwoju. Warto w tym momencie zaznaczyć, że od początku przewidywano, że faktyczne zakończenie procesu implementacji niektórych zadań znacznie wykroczy poza horyzont 2022 roku. Zakładano wówczas, że na realizację PMT w latach 2014-2022 przeznaczone zostanie 131,4 mld PLN, w tym 91,5 mld PLN na określone w Programie Wieloletnim 14 priorytetowych programów operacyjnych (nazywanych dalej Programami Operacyjnymi lub w skrócie PO). Harmonogram Programu Wieloletniego przewidywał, że na jego wykonanie w latach 2014-2016 wydatkowana zostanie kwota 15,9 mld PLN, a w latach 2017-2022 – 75,6 mld PLN. W dniu 23 czerwca 2014 roku Rada Ministrów uchwałą nr 123 zmieniła szczegółowy harmonogram realizacji Programu Wieloletniego, jednak ww. główne założenia pozostały bez zmian. 

Pełna wersja artykułu w magazynie NTW 10/2016

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter