2011 r. w Siłach Powietrznych

 


Dowódca Sił Powietrznych generał broni pilot Lech Majewski


 

 

 

Podsumowanie 2011 r. w Siłach Powietrznych

 

i zamierzenia na 2012 r.

 

 

Rok 2011 był dla Sił Powietrznych okresem dużych zmian, przede wszystkim w intensyfikacji szkolenia, ściśle związanego z podniesieniem jakości wykonywanych zadań oraz zmian organizacyjnych i wyposażenia Sił Powietrznych.

 Priorytetowo traktowano prace, których celem było poprawienie bezpieczeństwa wykonywania zadań lotniczych oraz optymalizacja szkolenia. W wyniku podjętych działań wszystkie służby, każda osoba bezpośrednio lub pośrednio zaangażowana w szkolenie lotnicze wie, że jej praca wpływa na bezpieczeństwo lotów. Podjęto kompleksowe, wielopłaszczyznowe działania ukierunkowane na poprawę warunków bezpieczeństwa i optymalizację szkolenia lotniczego. Wymiernym wskaźnikiem efektów tych działań jest bezpieczna realizacja zadań lotniczych oraz wzrost osiągniętego poziomu nalotu ogólnego w Siłach Powietrznych. Wdrażane działania naprawcze i profilaktyczne, objęły swym zasięgiem wszystkie jednostki organizacyjne lotnictwa Sił Powietrznych oraz pozostałych Rodzajów Sił Zbrojnych. Nadrzędnym celem tych działań jest dotarcie do świadomości personelu latającego i technicznego, służb ubezpieczających i zabezpieczających, jak i wszystkich osób funkcyjnych, wchodzących w skład systemu dowodzenia i służb meteorologicznych, że spoczywa na nich szczególna odpowiedzialność za bezpieczne wykonywanie postawionych zadań oraz powierzony sprzęt. W ramach podjętych działań przeprowadzono gruntowną analizę wszystkich dokumentów normujących szkolenie lotnicze, opracowano nowe dokumenty oraz wprowadzono szereg poprawek i uzupełnień do programów i instrukcji. Wielu zmian dokonano także w sferze organizacji zabezpieczenia i ubezpieczenia lotów, co znacząco podniosło standard funkcjonowania lotnisk Sił Powietrznych. Jednym z najważniejszych zadań było systemowe ujęcie problematyki bezpieczeństwa lotów, które skutkowało dokonaniem zmian w dokumentach normujących zasady dowodzenia, planowania, zabezpieczania i wykonywania zadań lotniczych. Prace te zostały zwieńczone opracowaniem czterech dokumentów normatywnych, tj. „Regulaminu Lotów RL 2010”, „Instrukcji Organizacji Lotów 2010”, „Instrukcji Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP” oraz „Instrukcji organizacji lotniczej łączności radiowej Sił Zbrojnych RP – wydanie II”, które wdrożono do użytku służbowego w Siłach Zbrojnych RP decyzjami Ministra Obrony Narodowej oraz rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP. Ponadto opracowano i wprowadzono do działalności szkoleniowej „Metodykę zarządzania ryzykiem w lotnictwie Sił Zbrojnych RP”, „Poradnik – Podstawy zarządzania ryzykiem”, „Zbiór Informacji Lotniczych – MIL AIP”, „Instrukcję organizacji lotów próbnych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP”, „Stałe Procedury Operacyjne (SPO)”, dotyczące współpracy załogi na poszczególnych typach statków powietrznych, które wdrożono we wszystkich jednostkach lotniczych eksploatujących wieloosobowe statki powietrzne. Dokonano zmian zapisów w instrukcjach użytkowania statków powietrznych, dotyczących ich doposażenia w nowe urządzenia i agregaty. Unormowano procedury planowania, realizacji oraz nadzoru nad przelotami wojskowych statków powietrznych będących w dyspozycji Dowódców Rodzajów Sił Zbrojnych. Określono zasadnicze zadania Centrum Operacji Powietrznych, które sprawuje nadzór nad realizacją zabezpieczenia przelotów wojskowych statków powietrznych, w tym przelotów specjalnych, oznaczonych klauzulą „HEAD”.  Przeprowadzono wnikliwą analizę struktur organizacyjnych jednostek, w wyniku czego wprowadzono zmiany mające na celu poprawę organizacji i rytmiki szkolenia lotniczego oraz bezpieczeństwa lotów. Zwiększono rolę dowódców poszczególnych szczebli dowodzenia w realizacji szkolenia oraz z zakresu zarządzania ryzykiem w lotnictwie. Wykonano szereg przedsięwzięć związanych z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa realizacji zadań lotniczych oraz optymalizacją pracy personelu latającego i zabezpieczającego na wszystkich szczeblach dowodzenia.

Pełna wersja artykułu w magazynie Lotnictwo 1/2012

Wróć

Koszyk
Facebook
Tweety uytkownika @NTWojskowa Twitter